Informace o ČKS


Valná hromada

Valná hromada je nejvyšším orgánem Českého krasobruslařského svazu (ČKS) a je tvořena zástupci jednotlivých klubů, které jsou členy ČKS. Valná hromada ČKS jedná nejméně jednou ročně a má právo rozhodovat o všech záležitostech týkajících se činnosti ČKS. Jednání valné hromady je veřejné.

» Informace z jednání Valné hromady

 

Předsednictvo

Předsednictvo je voleným orgánem ČKS, který řídí činnost svazu mezi valnými hromadami po celou dobu svého funkčního období. V současné době je funkční období předsednictva čtyřleté, a sice od roku 2014 do roku 2018. Předsednictvo má pět členů volených přímo do jednotlivých funkcí, a zároveň tři odborné komise:

» Informace z jednání předsednictva

» Informace předsedkyně

» Informace ekonomky

 

Odborné komise

Odborné komise jsou sestavovány svými předsedy (volenými členy předsednictva), kteří odpovídají za složení a práci komise.

Na řízení činnosti ČKS se podílí:

 • Komise rozhodčích - » Informace komise rozhodčích
  • Členové:
  • Mgr. Markéta Horklová, předsedkyně
  • MUDr. Jana Baudyšová
  • Mgr. Martin Ošmera
  • PhDr. Jarmila Portová
  • PhDr. Renata Schejbalová
 • Sportovně technická komise - » Informace sportovně technické komise
  • Členové:
  • JUDr. Jitka Mokrá, předsedkyně
  • Petr Bidař
  • Evžen Milčinský
  • Mgr. Blanka Říhová
  • Juraj Sviatko, Dis.
 • Trenérsko-metodická komise - » Informace trenérsko-metodické komise
  • Členové:
  • Ing. Stanislav Žídek, předseda
  • Mgr. Milan Harant
  • Eva Horklová
  • Mgr. Kateřina Kamberská
  • Vlasta Kopřivová
  • Mgr. Věra Paulusová
  • PaedDr. Petr Starec, PhD.

 

Revizní komise

Revizní komise je voleným orgánem ČKS, který provádí vnitřní kontrolu činnosti ČKS. Revizní komise je tříčlenná a v současné době je její funkční období čtyřleté, a sice od roku 2014 do roku 2018. Její činnost upravuje Statut revizní komise ČKS. Revizní komise je odpovědná valné hromadě a je povinna předkládat ji zprávu o své činnosti a svých nálezech.

 

Sekretariát

onnou složkou ČKS, která zabezpečuje činnost ČKS po stránce administrativní, ekonomické i organizačního, finančního a materiálního zajištění. Sekretariát tvoří zaměstnanci a další pracovníci ČKS, kteří se podílejí na vykonávané činnosti. Vztahy s jednotlivými orgány, komisemi a jejich členy i vztahy mezi zaměstnanci a pracovníky, stejně jako jejich pracovní náplně, kompetence a odpovědnost, určuje Organizační řád ČKS.